logo

logo

BG16RFOP002-1.005

“Разработване на Продуктови и Производствени Иновации”


Край на Порцедурата:26 септември, 2017г.

Възползвайте се от европейско финансиране до 80% за инвестиции в иновации и получете безвъзмездна помощ до 1 000 000 лева.

виж повече

Допустими са микро, малки, средни и големи предприятия с три-годишна история от всички сектори на икономиката с изключение на производство и първична преработка на селскостопански продукти, горско стопанство, рибарство и аквакултури.

виж повече

Източник: www.opcompetitiveness.bg, www.opic.bg www.eufunds.bg


По процедурата ще бъдат финансирани единствено проекти за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация, както следва:

  • Продуктова иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
  • Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
  • Маркетингова иновация е нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
  • Организационна иновация е нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

виж повече

Изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

  • ИКТ и информатика
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

виж повече

Проектите следва да попадат изцяло в рамките на една от двете категории:

  • индустриални научни изследвания
  • експериментално развитие

Проектите, насочени към индустриални научни изследвания ползват по-висок процент на съ-финансиране от ЕС.

виж повече

Участието на партньори НЕ е задължително, но е ПРИОРИТЕТНО, тъй като дава 5 точки предимство и до 15% увеличение в процента на съ-финансиране от страна на ЕС. В случай, че кандидатите изберат да участват с партньори, последните трябва да бъдат Научно-изследователска организация.

виж повече

218

направени безплатни проверки

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum, in!