logo

"Разработване на продуктови и производствни иновации от съществуващи предприятия"

Очакван Старт: Март, 2017г.

Източник: Индикативна Годишна Работна Програма, 2017 г.

Финансови условия: до 90% от инвестиции в иновации, но не повече от 1 000 000 лева /Процентът на съфинансиране се определя в зависимост от района и размера на предвижданата инвестиция/ Повече инфомрация можете да откриете ТУК.

Допустими кандидати

  • Микро, малки, средни и големи дружества
  • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалент
  • Минимум три пиключени финансови години
  • Кандидати с НКИД, който НЕ попада в едно от следните:
Виж повече

Допустими инвестиции

Финансиране могат да получат само проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт (стока/услуга) или внедряване на иновативен процес, попадащи в рамките на изброените по-долу приоритетни направления.

  • ИКТ и информатика
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Виж повече

Вход за потребители:


Posted by: Hege Refsnes

Contact information: someone@example.com.