logo

"Разработване на продуктови и производствни иновации от съществуващи предприятия"

Очакван Старт: Януари, 2017г.

Финансови условия: до 90% от инвестиции в иновации, но не повече от 1 000 000 лева /Процентът на съфинансиране се определя в зависимост от района и размера на предвижданата инвестиция.

Вход за потребители:

Финансови условия
Категория предприятие МИКРО/МАЛКО СРЕДНО ГОЛЯМО
Безвъзмездна помощ (BGN) (до 9/до 50 служители) (до 249 служители) (250 и повече служители)
Минимален размер на безвъзмездната минимална помощ 100 000 100 000 100 000
Максимален размер на безвъзмездната минимална помощ 1 000 000 1 000 000 1 500 000
Процент на съфинансиране дейности извън Югозападен район* 70% 60% 50%
Процент на съфинансиране дейности в Югозападен район* 45% 35% 25%
Процент на съфинансиране за дейности в режим "de minimis" до 200 000 евро. 90% 90% 90%
Допустими разходи

Дълготрайни материални активи

Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Дълготрайни нематериални активи

Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързаани с постигане на целите на проекта.

Други разходи: Елемент услуги

По процедурата НЕ са допустими, но са задължителни разходите за:
  • визуализация
  • одит на проекта

Posted by: Hege Refsnes

Contact information: someone@example.com.